Polityka prywatności

W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DALEJ: „RODO”), Administrator danych osobowych informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu jest:
  • TOP ONLINE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (NIP: 8943136208, REGON: 382090903) z siedzibą w ul. Strzegomska 42 AB, lok. 6.26, 6.27; 53-611 Wrocław, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 763358,
 2. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się:
  1. pod adresem korespondencyjnym: ul. Strzegomska 42 AB, lok. 6.26, 6.27; 53-611 Wrocław
  2. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@toponline.pl
  3. telefonicznie pod nr telefonu: 512-920-012
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Dawid Szajner, ul. Strzegomska 42AB lok. 6.02, 6.26,6.27, 53-611 Wrocław, poczta elektroniczna: biuro@toponline.pl
 4. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i w następujących okresach:
  • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,
  • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy sprzedaży, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO - dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń;
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących przed zawarciem umowy, co jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia sprawy;
  • celach marketingowych na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzana danych;
  • celach związanych z technologią cookies - art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych Kupującego lub kategoriami odbiorców są:
  • urzędy skarbowe,
  • biuro rachunkowe,
  • kancelaria prawna,
  • hostingodawca,
  • dostawca systemu do fakturowania,
  • dostawca systemu mailingowego,
  • Google Analytics,
  • media społecznościowe: Facebook,
  • banki,
  • podmioty obsługujące płatności.
 6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych
  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub
  • b) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa art. 9 ust. 1 RODO)

  - każdej osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących sytuacjach:
  • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi] lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem], w tym profilowania na podstawie tych przepisów, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;
   Administratorowi danych osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
  • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  • telefonicznie: (22) 531 03 00.
 11. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy, osoba jest zobowiązania do ich podania, zaś ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 12. Bezpieczeństwo przetwarzania

  Administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

  • pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 13. Strona wykorzystuje technologię plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w polityce cookies dostępnej pod adresem https://toponline.pl/polityka-cookies.
 14. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora danych osobowych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Kupującym dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.